ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ-GDPR-ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A természetes személynek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adtatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016.április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Trend Automata Szolárium hálózat üzemeltetője Veres Viktória
5200. Törökszentmiklós, Batthyány utca 120.
5000. Szolnok, Tófenék utca 4.
5430. Tiszaföldvár, Virág út 7.
Budapest 18. kerület, Nemes utca 119.
2700. Cegléd, Széchenyi út 49

Adószám: 56842973-1-16), mint adatkezelő ( a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett oldalak adatkezelését szabályozza.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról, ill.az üzletben:
https://trendszolarium.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Trend Automata Szolárium Szolnok ( Veres Viktória E.V.)
Telephely: 5000 Szolnok, Tófenék utca 4.
Adószám: 56842973-1-16
E-mail cím: veba85@gmail.com
Telefonszám: +36-30/1861640

2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
– kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
– gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89.cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); – az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); – pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék és helyesbítsék („pontosság”); – tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolása csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelése a 89. cikk
(1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE AZ ÁSZF SZERINT

A Trend Automata Szolárium Stúdió a https://trendszolarium.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon a Felhasználók számára automata szolárium használatára irányuló szolgáltatást nyújt, melynek igénybevételének feltételeit a Trend Automata Szolárium Stúdió Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) nevű dokumentuma
tartalmazza, melynek elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást a felhasználó.

ADATKEZELÉSEK

AUTOMATA SZOLÁRIUM MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
E-mail cím – Kapcsolattartás vásárló részéről
kezdeményezett interakció esetén

Fényképfelvétel – Azonosítás
Telefonszám – Azonosítás

– A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele
Kamerafelvétel – Személy- és vagyonmegóvás céljából

2. Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre – Szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

– A szolgáltatás igénybevételét követően 7 nappal törlésre kerülnek

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint – az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja , az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez A hozzájárulás elmaradásának következményei Az érintett nem tudja igénybe venni a szolgáltatást

Az adatkezelő nem adja át az érintettek adatait adatfeldolgozó részére.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
– postai úton az 5200 Törökszentmiklós, Batthyány U 120. címen
– e-mailen a veba85@gmail.com

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Instagramm stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja

A közösségi oldalak egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának az oldalnak a megosztása, illetve „ lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a
közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés

4. időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adatok közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

COOKIE-K ( SÜTIK) KEZELÉSE

A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „munkamenethez használt cookie”, és „ biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettől.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre
Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre
A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja
A felhasználók azonosítása.
Az adatkezelés időtartama, aza adtok törlésének határideje.
Az adatkezelés időtartama a session cookie-k eseténa honlapok látogatásának befejezéséig, míg másesetben maximum 90 napig tart

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/ Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Vezeték- és keresztnév
Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím
Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás
Számlázási név és cím Azonosítás, felmerülő kifogások, és problémák kezelése

Az érintettek köre
A vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A§ (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

Az adatkezelés jogalapja 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A§ (7) bekezdése

5. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

1. A távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevőeszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között létrejött megállapodás szerinti termék/ szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül köttetik meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

3. A Szolgáltató hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82- 6:85 §-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a Trend Automata SzoláriuM (honlap, vagy facebook, stb.) szolgáltatásait igénybe vevőknek:
4. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása.

5. A megrendelni kívánt szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint időtartamáról és feltételeiről
a Vásárló https://www.trendszolarium.hu/ oldalon tájékozódhat. A szolgáltatás igénybevételéhez a +3620/2190520 telefonszám felhívását követően a hívott készülék foglalt jelzést fog adni, ezt követően lehet a helyiségbe lépni.

6. A vásárlásnak feltétele, hogy az ön készüléke jelezze a Szolgáltató felé a hívószámát.
Amennyiben készülékén a hívószám le van tiltva, a szolgáltatás igénybevételéhez ezt oldja fel. ellenkező esetben a Szolgáltató nem tudja a szolgáltatás területére beengedni.
Amennyiben a Vásárló készülékén nem
megfelelő beállításaiból adódó okokból, nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, ennek felelősségét a Szolgáltató a legteljesebb mértékben kizárja.
7. A Vásárló egy-egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé
válik. Ez a szolgáltató által beérkezett hívást követően, a szolgáltatási területre való belépéssel hatályos.
8. A szerződés írásbelisége, iktatása. A Trend Automata Szolárium Stúdió igénybevétele nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a telefonon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

9. Az ügyintézés nyelve

6. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés, valamint az eljárás nyelve a magyar, illetve Magyarország joga az
irányadó.
10. Termékinformáció
A szolárium gépek a Vásárló által, nem rendeltetésszerű használatából adódó károkat és felelősséget kizárja.
A gépek a 27/1997. (XII.31.) KIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló törvénynek megfelel. A szoláriumok minőségi előírásai megfelelnek az EU szabvány előírásainak.
A Szolgáltató szolgáltatási árai bruttó árak, az áfa tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.
A honlapon, a landoló oldalakon, illetve facebook oldalon a megjelenített képek ( lehet saját, image és stock fotók) eltérhetnek a valóságtól, és bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG,VISSZAIGAZOLÁS, ASZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1. A Vásárlórészéről a hívás indítása, nem eredményezi a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés létrejöttét.
A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Trend Automata Szolárium Stúdió kinyilvánítja a rendelés visszaigazolását. Szolgáltató a Vásárló készülékéről indított hívást követően e-mail értesítést kap a szolgáltatótól, melynek beérkezését követően engedi be a vásárlót és kezdheti meg a szolgáltatás igénybevételét. ( Ekkor a készülék foglalt jelzést küld a Vásárló készülékére, melyet követően kinyílik az ajtó.

2. A Vásárló a Trend Automata Szolárium Stúdió , https://ftrendszolarium.hu történő követéssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési szabályzatba rendelkezéseit, megismerte és elfogadja, a szolgáltatás igénybevételének menetével tisztában van, továbbá a részletezett adatkezeléshez hozzájárul.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: – Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog tesz lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy – Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

7. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és feldolgozó a tudomány és technológia állása és megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességét, ahogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ AADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeit;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti

8. hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (a továbbiakban Infotv.)

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk.
Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten
kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.