Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tartalom

1. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
2. Szolgáltató adatai
3. A Szolgáltató működéséhez kapcsolódó definíciók
4. Az automata szolárium igénybevételével, használatával kapcsolatos előírások, szabályok
5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
7. A szolgáltatás rendelkezésre állása
8. Fizetés, számla kiállítás
9. Elállási jog
10. Panaszkezelés, fogyasztói jog- és igényérvényesítés
11. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
12. Bírósági eljárás kezdeményezése
13. Záró rendelkezések

1. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, https://facebook/trendautomataszolariumbudapest// címen. Jelen ÁSZF 2021.október 31. napjától határozatlan ideig szól.

2. Szolgáltató adatai
A vásárló szerződéses partnere
Cégadatok: Név: Trend Automata Szolárium
Veba Food Continental kft.
Telephely: 1188. Budapest Nemes utca 119.
Adószám: 25512247-2-16

Trend Szolárium ügyfélszolgálata: Ügyfélszolgálatunk e-mail címen érhető el.
Ügyfélszolgálati telefonszámunk : +36 30/1861640

3. A Szolgáltató működéséhez kapcsolódó definíciók
– Automata szolárium
– Pénzbedobós automata: a Szolgáltató a helyiségben található pénzbedobós rendszer, mely a kívánt időtartamhoz megfelelő mennyiségű készpénz bedobását teszi lehetővé. Fizetésnél felhasználható: 50, 100, 200 forintos érmék, papír pénzből pedig az 500, 1000, 2000 bankjegyek.
– Vásárló/ Felhasználó : minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki igénybe veszi a szolgáltatást. Kiskorú személy kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat a helyiségben.
4. Az automata szolárium igénybevételével, használatával kapcsolatos előírások, szabályok
4.1 A Trend Automata Szolárium Stúdiókat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatót
elfogadó személy használhatja. Ennek hiányában, szolgáltatást nem vehet igénybe.
4.2 Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével
veheti igénybe a Trend Automata Szolárium Stúdió szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja illetve kiderítse ki van a szolgáltatás megrendelése során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
4.3 A szolgáltatás nem regisztrációhoz kötött. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató területére belép, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatkezelési Tájékoztatóban lévő felhasználási feltételeket megértette , azokat tudomásul vette és a szolgáltatás használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelést megismerte és megértette.
4.4 Amennyiben a Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Trend Automata Szolárium Stúdió által nyújtott szolgáltatás igénybevételét és elhagyni a szolgáltatás területét.
4.5 A Trend Automata Szolárium Stúdió fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatás
nyújtását.
4.6 A kínált szolgáltatás értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók, mint végfelhasználók
részére történik.
4.7 A szolgáltatás igénybevételéhez időpont foglalás nem lehetséges. Amennyiben szabadon álló gépek
vannak, a szolgáltatás érkezési sorrendben vehető igénybe.
4.8 A szolgáltatás területén a Trend Automata Szolárium Stúdió kamera rendszert működtet a vagyon és a
testi épség megóvása érdekében.

3
4.09.A szolgáltatást minden Vásárló a saját felelősségére,egészségi állapotának ismeretében használja.
4.10.A szolárium gépek fertőtlenítését, tisztántartását a Szolgáltató rendszeresen ellátja és ellenőrzi. Mivel azonban a szolárium gépeket a Vásárlók egymást követően veszik igénybe és a Szolgáltató nincs jelen az igénybevételkor, a Vásárló feladata és felelőssége a felhasználás előtt a gép felületének letakarítása, melyre megfelelő eszközöket biztosít a szolgáltató. Az esetlegesen felmerülő bőrproblémák, fertőzések,
kiütésekkel, az ezekből fakadó orvosi költségekkel stb. kapcsolatos reklamációt, illetve felelősséget a Szolgáltató kizárja.
4.11.A szolgáltatás területén a Vásárló köteles a Szolgáltató által biztosított tárgyak és eszközök megóvására. Amennyiben ezekben kár keletkezik, a Vásárló teljes kártérítési felelősséget vállal a Szolgáltató felé.
4.12.A szolgáltatás területén elhagyott tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló feladata, hogy a szolgáltatási terület elhagyása előtt ellenőrizze értékeit.
4.13.A szolgáltatás területére ételt és alkoholt bevinni, illetve dohányozni szigorúan tilos!
4.14.A szolgáltatási terület bejáratának 5 méteres körzetén belül hatóságilag tilos a dohányzás!
4.15.Az automata szoláriumok kizárólag készpénzzel, magyar forinttal működnek. A gép nem vált fel pénzt, és a bedobott összegből nem ad vissza. A készülékbe bedobott összeg alapján , másodperc alapú számolás szerinti időre számolja ki a napozásra igénybe vehető időt. A minimális napozási idő 2 perc.
Ennél rövidebb időintervallumra bedobott összeg esetén a gép nem indul el. Az üzemeltetésről részletes információkat talál a gépeknél elhelyezve.
4.16.A bedobást követően a gép 7 percen belül elindul, és ezt követően lehet felhasználni a napozás mennyiségére bedobott összeget. A gép automatán működik, azt a napozási idő közben leállítani csak vész esetén lehet. A napozási időre fel nem használt összeget utólagos reklamáció esetén sem jogosult a Vásárló visszakövetelni.
4.17. Műszaki hiba esetén a Vásárló a hibabejelentést követően tud egyeztetni
4.18. Az aktuális szolgáltatási árakról az üzletben kihelyezett automata berendezésen feltüntetett kijelzőn,
és árjegyzéken tud tájékozódni.
4.19. A veba85@gmail.com email címre érkező levelek munkaidőben, 24-48 órán belül kerülnek megválaszolásra.
A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkező levelek megválaszolása hétvégét vagy ünnepnapot követő 24-48 órán belül történik.

5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
5.1 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: Olyan eszköz amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétetthirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító
eszköz.
5.2 A távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között létrejött megállapodás szerinti termék/ szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötetik meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmazzanak.

4
5.3 A Szolgáltató hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82- 6:85 §-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a Trend automata Szolárium Stúdió ( honlap vagy facebook) szolgáltatásait igénybe vevőknek:
5.4 A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása.
5.5 A megrendelni kívánt szolgáltatás részletes jellemzőiről, valamint időtartamáról és feltételiről a Vásárló www.trendszolarium.hu oldalon tájékozódhat. A szolgáltatás igénybevételéhet 06203602407 telefonszám felhívását követően a hívott készülék foglalt jelzést fog adni, ezt követően lehet a helyiségbe lépni.
5.6 A Vásárló egy-egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az elektronikus úton tett szerződési nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.
Ez a szolgáltató által beérkezett hívást követően, a szolgáltatási területre való belépéssel lesz hatályos.
5.7 A szerződés írásbelisége, iktatása
A Trend Automata Szolárium Stúdió igénybevétele nem minősül írásban foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a telefonon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett nyilatkozatnak minősülnek.
5.8 Az ügyintézés elve:
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés, valamint az eljárás nyelve magyar, illetve Magyarország joga az
irányadó.
5.10. Termékinformáció
A szolárium gépek a vásárló által, nem rendeltetésszerű használatából adódó károkat és felelősséget kizárja. A gépek a 27/1997. (XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelősség értékeléséről szóló törvénynek megfelel. A szoláriumok minőségi előírásai megfelelnek az EU szabvány előírásainak.
A Szolgáltató szolgáltatási árai Bruttó árak, az ÁFA tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően jár el. A honlapon, a landoló oldalakon illetve a facebook oldalon megjelenített képek ( lehetnek saját, image és stock fotók) eltérhetnek a valóságtól, és bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.
6 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
6.7 A Vásárló részéről a hívás indítása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Trend Automata Szolárium Stúdió szolgáltatásait igénybe veszi.
6.8 A Vásárló a Trend Automata Szolárium Szolnok ,
https://www.facebook.com/trendautomataszolariumszolnok/ történő követéssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési szabályzatba rendelkezésit megismerte és elfogadja, a szolgáltatás menetével tisztában van, továbbá a részletezett adatkezeléshez hozzájárul.

7 A szolgáltatás rendelkezésre állása
7.7 A szolgáltatás igénybevételére 0-24 időszakban lehetőség van. Amennyiben a szolgáltatás technikai okokból (pl.: áramkimaradás, karbantartás, stb.) miatt nem vehető igénybe, akkor a szolgáltatási területre való bejutás nem lehetséges. Az ilyen esetekben a Szolgáltató tudomásával bíró esetekről a facebook/weboldalán a lehető legrövidebb időn belül a Vásárlót tájékoztatja, azonban önhibáján kívüli esetleges szolgáltatás kimaradás miatt a felelősségét kizárja, Vásárlói igény nem teljesíthető.

5
8 Fizetés

8.1 A Szolgáltató a hatályos törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően üzemelteti a szolárium gépeket. A szolgáltatásoknál a bruttó szolgáltatási ár kerül feltüntetésre.

9 Elállási jog

9.1 A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20 §-a szerinte, amennyiben a szolgáltatás területén az automatába pénzt helyezett és a szolgáltatás igénybevételét megkezdte.
9.2 a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését
követően felmondási jogát elveszíti;

10 Panaszkezelés, fogyasztói jog- és igényérvényesítés

10.1 Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás folytatásáról.
A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
10.2 A magyar online vásárlóknak a fentieken túlmenően lehetőségük van arra, hogy a belföldi és határokon átnyúló online vásárlásokból adódó vitákat, az egységes online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően, online módon rendezzék.
Az interaktív, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érheti el:
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showlng=HU).
11 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
11.1 Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló, a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez
fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
11.2 A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozására feljogosított személy
részvételének biztosítása.
Amennyiben a vállalkozás székhelye, vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
12 Bírósági eljárás kezdeményezése

12.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény (Ptk.)
– információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
( Elker.tv.) törvény,

6- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26)
Korm.rendelet
12.2 Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
12.3 Az esetleg felmerülő vitás kérdés jog szolgáltatásnak helye a Szolgáltató cégnyilvántartásába bejegyzett székhelye.

Záró rendelkezések
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok
valósak, illetőleg helytállóak.

A https://www.facebook.com/trendautomataszolariumszolnok/ facebook oldalt, és a www.trendszolarium.hu a szerzői jog védi.

A szerzői jog jogosultja Veres Viktória e.v., vagy az általa feljogosított felhasználó.
A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/facebook oldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Trend Automata Szolárium stúdió írásos engedélyenélkül.
Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.